M 20 Phieu tham tra li lich xin vao Dang

Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:10' 28-04-2009
Dung lượng: 4.0 KB
Số lượt tải: 452
Số lượt thích: 0 người
(Mẫu 20-KNĐ)

ĐẢNG BỘ ………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


HUYỆN ỦY ………………. ………, ngày … tháng … năm 200…
……………………………...
Số : …… –PTTr/


PHIẾU THẨM TRA LÝ LỊCH
(Lý lịch của người xin vào Đảng)


Kính gửi: ……………………………………………………………………..


Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng…………………..
………………………………………….., sinh ngày …… tháng …… năm ………..
Quê quán: ……………………………………………………………………...
Đang làm việc tại: ……………………………………………………………..
Đề nghị các đồng chí thẩm định để nhận xét về lý lịch của quần chúng nêu trên, với những nội dung sau:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Mong được các đồng chí quan tâm, sớm cho ý kiến nhận xét vào trang sau phiếu nhận xét kèm theo.


Nơi nhận : T/M ……………………………
-Như trên; (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
-Lưu VP đảng ủyĐẢNG BỘ ………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


……………………………... ………, ngày … tháng … năm 200…
……………………………...
Số : …… –PNX/


PHIẾU NHẬN XÉT
(Lý lịch của người xin vào Đảng)


Kính gửi: …………………………………………………………………..

Sau khi nhận được yêu cầu của các đồng chí, chúng tôi đã thẩm định và thống nhất nhận xét lý lịch của quần chúng …………………………………… như sau:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Để các đồng chí nghiên cứu xem xét, kết nạp quần chúng ……………………
………………………………… vào Đảng.

T/M …………………………….
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)